Digital Clock and Date

неділя, 26 травня 2013 р.

Тест «Твій тип інтелекту»
1. Я краще намалюю схему, ніж намагатимусь пояснити словами, як потрапити в якесь місце.
2. Якщо я задоволений чи розгніваний, то частіше знаю від чого.
3. Вмію грати (чи колись грав) на музичному інструменті.
4. Можу дібрати собі музику за настроєм.
5. Можу швидко обчислювати подумки.
6. Я зможу допомогти товаришу дати раду його почуттям, бо добре контролюю свої.
7. Люблю працювати з калькулятором, комп’ютером.
8. Швидко вловлюю нові танцювальні рухи.
9. Легко виражаю свої думки в суперечках чи дискусіях.
10. Я отримую задоволення, коли слухаю добру лекцію, розмову, промову.
11. Де б я не знаходився, завжди зможу визначити, де південь і північ.
12. Мені подобається влаштовувати різні зустрічі та вечірки.
13. Життя без музики здається мені нецікавим.
14. Добре орієнтуюся в схемах до побутової техніки, приладів.
15. Мені подобаються різноманітні головоломки, ігри.
16. Я швидко навчився кататися на велосипеді (ковзанах).
17. Мене дратують нелогічні висловлювання.
18. Можу переконати інших у доцільності своїх планів.
19. У мене добра координація рухів і почуття рівноваги.
20. Я швидше від інших встановлюю числові закономірності.
21. Люблю займатися ліпленням.
22. Швидко знаходжу потрібне слово.
23. У мене добре розвинута просторова уява.
24. Майже кожна подія мого життя асоціюється в мене з певним музичним твором.
25. Люблю мати справу з цифрами та числами.
26. Люблю поміркувати на самоті.
27. Я милуюся архітектурними формами.
28. Люблю насвистувати і наспівувати у ванній.
29. Я успішний спортсмен.
30. Люблю писати довгі листи друзям.
31. В який завгодно момент я добре уявляю собі вираз власного обличчя.
32. Добре вловлюю настрій людей з виразу їхніх облич.
33. У який завгодно момент без зусиль я можу вирівняти свій настрій.
34. Чітко вловлюю настрій інших.
35. Я добре відчуваю, як до мене ставиться оточення.

Обведи кружечком потрібні пункти таблиці. Якщо в якійсь із колонок буде хоча б чотири такі позначки - це саме ваш тип інтелекту.

 А
Б
В
Г
Д
Е
Є
9
5
1
8
3
2
12
10
7
11
16
4
6
18
17
15
14
19
13
26
32
22
20
23
21
24
31
34
30
25
27
29
28
33
35


Типи інтелекту

А лінгвістичний тип. Притаманний багатьом письменникам та людям, що легко засвоюють іноземні мови.

Б логіко-математичний. Характерний для математиків і вчених.

В просторовий. Характерний для шахістів, учених, мореплавців.

Г моторно-кінетичний. Тип танцюристів, спортсменів, винахідників.

Д музичний.  Притаманний        виконавцям музики та її творцям.

Е внутрішньо-особистий. Характерний деяким письменникам, лікарям, поетам.

Є міжособистісний. Характерний        для людей, здатних ділити радість і горе інших, для політичних і релігійних діячів,вчителів, наставників.


четвер, 23 травня 2013 р.

Права та обов'язки учнів
Учні мають право:

Обирати профілі, форми навчання і виховання, індивідуальні програми, спрямовані на розвиток осо­би, талантів і розумових та фізичних здібностей в їх найповнішому обсязі.
Користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, по­бутовою, оздоровчою базою ліцею.
Доступ до інформації в усіх галузях знань і про­фесійної підготовки.
Брати участь у науково-дослідній, експеримен­тальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.
Особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні ліцею.
Брати участь в обговоренні і вносити власні про­позиції щодо організації навчально-виробничого процесу і дозвілля, побуту, оздоровлення учнів.
Брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами.                           
На захист від будь-яких форм експлуатації, пси­хологічного та фізичного насилля, образи або злов­живання від дії батьків, опікунів, директора ліцею, заступників директора, педагогічних працівників, які порушують права або принижують їхню честь, гідність.
На безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
Користуватися послугами закладів охорони здо­ров'я, засобами лікування, профілактики захворю­вань та боротьби з хворобами і недоїданням.
Вільно висловлювати погляди з усіх питань, що стосуються учнів; йому  надається можливість бути заслуханим    у   ході    будь-якого    судового    чи адміністративного розгляду, що зачіпає інтереси уч­ня.
Користуватися благами соціального забезпечен­ня, включаючи соціальне страхування.
Незалежно від статі, мови, релігії, національного, етнічного чи соціального положення, майнового стану, стану здоров'я, місця народження учня, його батьків або його опікуна користуватись при захисті правами, передбаченими Конвенцією ООН про права дитини.       


Учні зобов'язані:

  • відвідувати загальноосвітній навчальний заклад (ліцей);
  • виконувати вимоги Статуту ліцею, правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись діючого законодавства України, моральних, етичних норм співжиття;
  • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною май­стерністю, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
  • бережливо ставитись до майна ліцею, суспільно­го майна;
  • дбати про власну гігієну, зовнішній вигляд, за­гальний стан здоров'я.вівторок, 14 травня 2013 р.

АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ


АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ


Кримінальна відповідальність неповнолітніх настає з 16років.


Встановлення певного мінімального віку кримінальної відповідальності пов’язане з фізіологічним процесом поступового формування здатностей особи по досягненні певного віку усвідомлювати свої дії і керувати ними та розуміти небезпечність вчинюваних дій згідно ст. 22 Кримінального Кодексу України, відповідальність за деякі злочини настає з 14 років. Тому перелік злочинів, за які можлива кримінальна відповідальність, обумовлена, головним чином, не їх тяжкістю (як це помилково вважають), а саме можливістю усвідомлювати суспільно небезпечний характер відповідних дій навіть у 14-річному віці.
Учинення злочину неповнолітніми, розглядається як пом’якшуюча обставина.  Основними видами покарань неповнолітніх є:
штраф
громадські роботи;
виправні роботи;
арешт;
позбавлення волі на певний строк у  всіх випадках покарання у вигляді позбавлення волі неповнолітньому не може бути призначено більше ніж 15 років, у тому числі і призначення покарання за сукупністю злочинів чи сукупністю вироків.
Враховуючи, що кримінальна відповідальність неповнолітніх за своєю формою та змістом досить специфічна, стаття 104 Кримінального Кодексу України передбачає умови.
Умови та порядок звільнення неповнолітньої особи від відбування покарання з випробуванням. Ця стаття може бути застосована до неповнолітнього лише у разі його засудження до позбавлення волі.
Якщо неповнолітній не вчинить нового злочину, то після закінчення іспитового строку, засудження скасовується й він визнається не судимим. У разі вчинення нового злочину під час іспитового строку, суд призначає засудженому покарання за новий злочин і повністю або частково приєднує покарання, призначене за попередній злочин.
Формою реалізації кримінальної відповідальності, яка не пов’язана із застосуванням кримінального покарання, є застосування примусових заходів виховного характеру.
Стаття 105 Кримінального Кодексу України містить вичерпний перелік примусових заходів виховного характеру, що можуть застосовуватись до неповнолітніх:
1. застереження;
2. обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог  до поведінки   неповнолітнього;
3. передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічного «колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання. Неповнолітній може бути   переданий під нагляд педагогічному колективу навчального закладу тільки за місцем навчання, трудовому колективу за місцем роботи за умови, ідо цей колектив спроможний здійснювати належний контроль за поведінкою неповнолітнього та позитивно впливати на його виховання.
4. покладення  на неповнолітнього, який досяг  п’ятнадцятирічного віку  і  має  майно кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків.
5. направлення неповнолітнього, до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.  Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються законом.
Як правило, примусові заходи вихов-ного характеру застосовуються на осіб,  які вперше ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН, ЩО не являє великої суспільної небезпеки. Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків означає поміщення його в спеціальну школу або професійно-технічне училище. Це найбільш суворий примусовий захід виховного характеру. При вирішенні цього питаним суд враховує, зокрема, що неповнолітній важко піддасться вихованню, вийшов з-під батьківського впливу чи вплину педагогічного або трудового колективу, підпав під негативний вплив інших осіб, тощо.
Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи дітей і підлітків здійснюється судом до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. До спеціальної школи направляються неповнолітні правопорушники віком від 11 до 14 років, а до спеціальних училищ від 14 і до досягнення правопорушником 18-річноґо віку. Не підлягають направленню і прийому до спеціального училища неповнолітні, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення  волі.
До неповнолітнього може бути застосовано декілька примусових заходів виховного характеру.