четвер, 23 травня 2013 р.

Права та обов'язки учнів
Учні мають право:

Обирати профілі, форми навчання і виховання, індивідуальні програми, спрямовані на розвиток осо­би, талантів і розумових та фізичних здібностей в їх найповнішому обсязі.
Користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, по­бутовою, оздоровчою базою ліцею.
Доступ до інформації в усіх галузях знань і про­фесійної підготовки.
Брати участь у науково-дослідній, експеримен­тальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.
Особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні ліцею.
Брати участь в обговоренні і вносити власні про­позиції щодо організації навчально-виробничого процесу і дозвілля, побуту, оздоровлення учнів.
Брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами.                           
На захист від будь-яких форм експлуатації, пси­хологічного та фізичного насилля, образи або злов­живання від дії батьків, опікунів, директора ліцею, заступників директора, педагогічних працівників, які порушують права або принижують їхню честь, гідність.
На безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
Користуватися послугами закладів охорони здо­ров'я, засобами лікування, профілактики захворю­вань та боротьби з хворобами і недоїданням.
Вільно висловлювати погляди з усіх питань, що стосуються учнів; йому  надається можливість бути заслуханим    у   ході    будь-якого    судового    чи адміністративного розгляду, що зачіпає інтереси уч­ня.
Користуватися благами соціального забезпечен­ня, включаючи соціальне страхування.
Незалежно від статі, мови, релігії, національного, етнічного чи соціального положення, майнового стану, стану здоров'я, місця народження учня, його батьків або його опікуна користуватись при захисті правами, передбаченими Конвенцією ООН про права дитини.       


Учні зобов'язані:

  • відвідувати загальноосвітній навчальний заклад (ліцей);
  • виконувати вимоги Статуту ліцею, правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись діючого законодавства України, моральних, етичних норм співжиття;
  • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною май­стерністю, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
  • бережливо ставитись до майна ліцею, суспільно­го майна;
  • дбати про власну гігієну, зовнішній вигляд, за­гальний стан здоров'я.Немає коментарів:

Дописати коментар