Digital Clock and Date

понеділок, 29 червня 2015 р.

Тренинг «ЯК ДОПОМОГТИ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ?»


Мета: ознайомити учнів з поняттям «діти з особливими освітніми потребами», виховувати толерантне ставлення до людей-інвалідів, навчити знаходити міжособистісний контакт із дітьми даної категорії.
Матеріали: аркуші паперу формату А4; різнокольорові аркуші клейкого паперу; ручки, фломастери, маркери,  скотч;  папки, файли.
Цільова аудиторія – учні-омбудсмени (9-10 клас), 25 осіб
Тип проведення засідання -  заняття з елементами тренінгу

Хід проведення

Вступне слово тренера. Презентація теми заняття.

Вправа «Знайомство»
Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, гарний настрій, зосередити учасників на спільну роботу.
Учасники тренінгу сідають в коло. На бейджах пишуть своє ім’я.   Потім тренер просить учасників тренінгу по черзі назвати своє ім’я та рису характеру, яка починається на першу літеру імені, не повторюючи вже названу рису.  Наприклад: «Владислав великодушний».
Тренер починає першим і так по колу.
Рефлексія:
Що ви відчували?
— Чи запам’ятали ви імена учасників тренінгу?
Скільки імен ви запам’ятали?

Вправа «Очікування від тренінгового заняття»
Мета: визначення очікувань учасників щодо заняття.
Тренер просить учасників подумати, чого вони очікують від заняття, сформулювати їх у вислів. Вислів записують на стікерах і прикріплюють на плакаті з зображенням кошика.

Вправа «Вироблення правил роботи»
Мета: прийняття правил роботи групи.
Учасники складають та приймають правила роботи для даної групи на час роботи у цьому тренінгу і намагаються їх дотримуватися.
Орієнтовні правила роботи групи:
1. Приходити вчасно — не запізнюватися на заняття.
2. Спілкування за принципом «тут і тепер» — для багатьох учасників характерним є прагнення «втекти» у роздумування, обговорення давноминулих подій. У  цьому  випадку спрацьовує механізм психологічного захисту. Але ж основна мета тренінгу полягає в тому,  щоб група  перетворилась у своєрідне дзеркало, в якому кожний міг би побачити себе. Це досягається частково тим, що в групі існує інтенсивний  зворотній  зв’язок,  ґрунтований  на довірчому спілкуванні.
3. Конфіденційність — суть цього принципу зводиться до рекомендації не виносити почуте і побачене на тренінгу за межі групи. Дотримання цього принципу допомагає становленню  довірливості,  дозволяє  групі    тривалий час зберігати дискусійний потенціал.
4. Вимикати мобільні телефони — учасники вимикають мобільні, щоб вони не заважали під час роботи.
5. Говорити від власного імені — відмова від безособових дієслівних форм, які допомагають у повсякденному спілкуванні сховати особистісну позицію або ухилятися від прямого висловлювання в небажаних випадках. Тобто замість словосполучень типу «Деякі говорять, що...», «Звичайно кажуть..» у  групі необхідно вживати словосполучення з особовими дієсловами та особовими займенниками: «Я міркую...», «Я вважаю…».
6. Оцінювати факти, а не людину — говорити про події, які відбулися у твоєму житті чи країні, а не про людину, яка їх пережила чи переповідала їх тобі.
7. Активність беручи участь в усіх подіях, вправах, ситуаціях, що виникають під час роботи групи.
8. Бути лаконічним у висловлюванні — говорити тільки по темі запитання: «Стислість сестра таланту».
9. Толерантність — прагнути слухати того, хто говорить, намагаючись не переривати, використовувати звернення «ти» під час роботи групи, мати право висловлювати свою думку з будь-якого питання.
10. Відповідальність за свої слова та вчинки — давати правдиву інформацію.
11. Чесність та щирість — сприймати себе  та  інших  такими, які  є насправді, оцінювати власні якості самостійно на основі отриманої у групі інформації.

Інформаційне повідомлення
Поняттям «людина з обмеженими освітніми можливостями» визначають осіб, що мають порушення здоров’я із стійким розладом функцій організму, обумовлені захворюваннями, наслідками травми або дефектами, що приводять до обмеження життєдіяльності, впливають на якість життя людини й викликають необхідність соціального захисту.
З’ясовано, що для людей з особливими потребами характерні: недостатня орієнтація в соціумі, низька соціальна активність, підвищена тривожність, вразливість, емоційна нестійкість, депресивні стани, звичка до невимогливого ставлення, завищені або занижені уявлення про свої можливості, низький рівень мотивації досягнення мети, відчуття втрати майбутнього; низький рівень самоактуалізації, переважання інтровертності поведінки, низька самооцінка, нерозвиненість самоконтролю, які обумовлені як суб’єктивними, так і об’єктивними факторами життєдіяльності.
Разом із тим, як показує вітчизняна освітня практика, мова повинна йти про організацію інтегрованого навчання та виховання дітей людей з обмеженими  освітніми можливостями і молоді, що нормально розвивається, у рамках освітньої установи, у спільному проведенні дозвілля і різних заходів, тобто передбачається не тільки освітня, а й соціальна інтеграція за умов створення інтегрованого виховного середовища за принципами співжиття, співтворчості, спрямованого на подолання соціальної ізоляції. Таке об’єднання сприяє гуманістичному вихованню здорової молоді і соціалізації молодих людей-інвалідів. Тоді молода людина з фізичними обмеженнями розглядатиметься не тільки як об’єкт соціально-педагогічної, психологічної та медичної допомоги й турботи, але й як активний суб’єкт суспільного життя, що створює умови для максимально можливої його самореалізації й інтеграції.

Вправа «Суспільство і людина-інвалід»
Мета: показати шляхи виходу із складних життєвих обставин.
Учасникам пропонується об’єднатися у дві міні-групи і спільними зусиллями пригадати проблеми, з якими стикається людина-інвалід у повсякденному житті. На виконання даного завдання відводиться 10 хв.
Потім учасники, по-черзі, називають проблеми, тренер їх занотовує на фліп-чарті. Після того, як обидві групи назвали усі проблеми, тренер пропонує знайти вирішення кожної проблеми окремо. Закінчивши обговорення, тренер підводить підсумки.

Тест «Оцінка відносин підлітка із класом»
Мета: методика дозволяє виявити три можливі «типи» сприйняття індивідом групи. При цьому як показник типу сприйняття виступає роль групи в індивідуальній діяльності учня.
Тренер. Ми проводимо спеціальне дослідження, аби поліпшити організацію навчального процесу. Ваші відповіді на запитання анкети допомагають нам у цьому. На кожний пункт анкети можливі 3 відповіді, позначені буквами А, Б і В. З відповідей на кожний пункт оберіть той, який найбільш точно відображає вашу точку зору. Пам’ятайте, що «поганих» або «гарних» відповідей у цій анкеті немає. На кожне запитання може бути обрана тільки одна відповідь.
Інтерпретація результатів
На підставі відповідей за допомогою «ключа» відбувається підрахунок балів за кожним типом сприйняття індивідом групи. Кожній обраній відповіді приписується один бал. Бали, набрані за всіма 14 пунктами анкети, підсумуються для кожного типу сприйняття окремо. При цьому загальна сума балів за трьома типами сприйняття для кожного учня повинна дорівнювати 14. При обробці даних «індивідуалістичний» тип сприйняття індивідом групи позначається буквою «І», «прагматичний» - «П», «колективний» - «К». Результати кожного учня записуються у вигляді багаточлена:
аІ + bП + сК,
де:
а - кількість балів, отримана учнем з «індивідуалістичного» типу сприйняття,
b — «прагматичного»,
с — «колективістичного»
Наприклад: 4І + 6П + 4К.
Тип 1. Індивід сприймає групу як перешкоду своїй діяльності або ставиться до неї нейтрально. Група не має самостійної цінності для індивіда. Це проявляється у відхиленні від спільних форм діяльності, у схильності до індивідуальної роботи, в обмеженні контактів. Цей тип сприйняття індивідом групи можна назвати «індивідуалістичним».
Тип 2. Учень сприймає групу як засіб, що сприяє досягненню тих або інших власних цілей. При цьому група сприймається й оцінюється з погляду її «корисності» для індивіда. Віддається перевага компетентнішим членам групи, здатним надати допомогу, взяти на себе вирішення складної проблеми або бути джерелом необхідної інформації. Цей тип сприйняття індивідом групи можна назвати «прагматичним».
Тип 3. Індивід сприймає групу як самостійну цінність. На перший план для індивіда виступають проблеми групи й окремих її членів, спостерігається зацікавленість як в успіхах кожного члена групи, так і групи загалом, прагнення зробити свій внесок у групову діяльність. Є потреба в колективних формах роботи. Цей тип сприйняття індивідом своєї групи може бути названий «колективістичним».

Ключ для обробки анкети
Тип сприйняття індивідом групи
Індивідуалістичний
Прагматичний
Колективістичний
ЗБ
10Б
ЗА
10А
10В
11А
11Б
11В
12А
12В
12Б
13В
13А
13Б
14В
14В
14А

АНКЕТА
1. Найкращими партнерами в групі я вважаю тих, хто:
А — знає більше, ніж я;
Б — всі питання прагне вирішувати спільно;
В — не відволікає викладача,
2. Найкращі викладачі:
А — використовують індивідуальний підхід;
Б -  створюють умови для допомоги з боку інших;
В -  створюють у колективі атмосферу, у якій ніхто не боїться висловлюватися.
3. Я радий, коли мої друзі:
А — знають більше, ніж я, можуть мені допомогти;
Б -  уміють самостійно, не заважаючи іншим, домагатися успіхів;
В — допомагають іншим, коли трапляється нагода.
4. Найбільше мені подобається, коли в групі:
А — немає кому допомагати;
Б — не заважають при виконанні завдання;
В — інші слабше підготовані, ніж я.
5. Мені здасться, що досягаю максимуму, коли:
А - можу одержати допомогу й підтримку з боку інших;
Б — мої зусилля чесно винагородженні;
В — можна виявити ініціативу, корисну для всіх.
6. Мені подобаються колективи, у яких:
А — кожний зацікавлений у поліпшенні результатів усіх;
Б — кожний зайнятий своєю справою й не заважає іншим;
В — кожна людина може використовувати інших для вирішення своїх завдань.
7. Учні оцінюють як найгірших таких викладачів, які:
А — створюють дух суперництва між учнями;
Б — не приділяють їм достатньої уваги;
В -  не створюють умови для того, щоб група допомагала їм.
8. Найбільше задоволення в житті дає:
А — робота, коли тобі ніхто не заважає;
Б -  одержання нової інформації від інших людей;
В -  робити корисне іншим людям.
9. Основна роль викладачів повинна полягати:
А — у вихованні людей з розвиненим почуттям обов’язку;
Б — у підготовці пристосованих до самостійного життя людей;
В -  у підготовці людей, які вміють отримувати допомогу від інших людей.
10. Якщо перед групою постає якась проблема, то я:
А -  волію, щоб інші вирішували цю проблему;
Б — працюю самостійно, не покладаючись на інших;
В — намагаюся зробити внесок у спільне вирішення проблеми.
11. Краще я вчився б, коли вчитель:
А — мав до мене індивідуальний підхід;
Б - створював умови для отримання мною допомоги з боку інших;
В — заохочував ініціативу учнів на досягнення спільного успіху.
12. Немає нічого гіршого, коли:
А — ти не в змозі самостійно домогтися успіху;
Б — почуваєшся непотрібним у групі;
В — тобі ніхто не допомагає.
13. Найбільше я ціную:
А — особистий успіх, у якому є частка заслуги моїх друзів;
Б — спільний успіх, у якому є й моя заслуга;
В -  успіх, досягнутий ціною власних зусиль.
14. Я хотів би:
А — працювати в колективі, у якому застосовуються основні прийоми й методи спільної роботи;
Б -  працювати індивідуально з викладачем;
В — працювати із досвідченими у цій сфері людьми.

Вправа «Табло»
Мета: формування командної згуртованості.
Група ділиться на дві команди, які розподіляють між собою функції: кожен учасник повинен зображати на «табло» якусь цифру (від 0 до 9). Тренер називає багатозначні числа, а гравці швидко стають у відповідному порядку і на пальцях показують свої цифри.

Перегляд короткометражного фільму «Цирк метеликів»  
( тривалість - 22 хв.35 сек.)

Питання для обговорення
1.           Яким ми бачимо ставлення до головного героя  працівників першого цирку та другого?
2.           Як ставиться друг, працівники другого цирку до головного героя?
3.           Чи можлива дана ситуація в сучасному світі, а тим паче в школі?


Підбиття підсумків «Телеграма»
Матеріали: аркуш паперу формату А-5, ручки.
Учасники складають телеграму з тих понять, які вони вивчили сьогодні. І потім по колу озвучують свою роботу.

Вправа «Очікування»
Учасники повертаються до очікувань, які вони писали на початку тренінгу.

Вправа на завершення «Побажання»
Тренер. Давайте побажаємо групі чогось хорошого. Спочатку почну я, а далі продовжите ви. Учасники по черзі говорять свої побажання групі.


Вадим Щорс

неділя, 21 червня 2015 р.

«Соціально-педагогічна профілактика школярів шляхом залучення їх до діяльності шкільних омбудсменів»


ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ

Цільова аудиторія: соціальні педагоги ЗНЗ м. Вінниці.
Тривалість: 1 година 25 хвилин.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ
Вступне слово тренера
Час: 3 хв.
Омбудсмен. Ми це слово чуємо щоденно з екрану телебачення, читаємо на шпальтах газет. А що ж воно означає? Хто ж такий омбудсмен?
Омбудсмен — «посередник», «проведор», «комісар». Воно означає особу, яку наділили обов’язком здійснювати контроль за дотриманням прав та інтересів людини і громадянина

Вправа «Правила роботи»
Мета: прийняття правил роботи групи.
Час: 2 хв.
Учасники ознайомлюються з правилами роботи тренінгу.
 1. Приходити вчасно.
2. Спілкування за принципом «тут і тепер».
3. Конфіденційність.
4. Мобільні на «вібродзвінок».
5. Говорити від власного імені.
6. Оцінювати факти, а не людину.
Соціальні педагоги м.Вінниці
листопад 2014 р.
7. Активність.
8. Лаконічність.
9. Толерантність.
10. Відповідальність за свої слова

Вправа «Очікування»
Мета: визначення сподівань та очікувань учасників щодо заняття.
Обладнання: плакат з ма­люнком ночі, стікери у вигляді зірочок, ручки.
Час: 5 хв.
Тренер просить учасників подумати, чого вони очікують від заняття, сформулювати їх у вислів. Формують вислів, записуючи його на стікерах у вигляді зірочок та прикріплюють на плакаті із зображенням ночі.

Вправа «Комплімент»
Мета: запам’ятати імена, установити контакт із кожною людиною у групі, дізнатися більше один про одного.
Час: 10 хв.
Кожен учасник повинен обмінятися компліментами із кожним членом групи. Фраза починається словами «Мені подобається, що ти... (назвати позитивну рису)». У відповідь необхідно сказати «Так я... (повторюється сказане). А ще я... (називається ще одна позитивна риса)». Далі продовжується обмін компліментами по колу.

Вправа «Знання прав та обов’язків дитини»
Час: 15 хв.
Об’єднуємося в 3 підгрупи. Кожна підгрупа отримує аркуш з 4 завданнями.
(Додаток 1. Картки зі завданням)

Рефлексія:
    Які права людини найчастіше порушуються?
     Які дії найчасті­ше ведуть до порушення прав лю­дини?
     Які наслідки порушення прав людини ви можете назвати?
Соціальні педагоги м.Вінниці
    Які дії, на вашу думку, по­винні починатися у випадку пору­шення прав людини?
     Чи може конкретна людина вплинути на дотримання прав лю­дини? Якими способами?

Вправа «Реклама омбудсменства»
Мета:  мотивація учасників до роботи  омбудсменом; визначити критерії омбудсменства.
Час: 20 хв.
Тренер об’єднує учасників у 4 підгрупи. Кожна міні група повинна придумати рекламний сюжет омбудсменскої діяльності. Потім учасники презентують свій рекламний ролик.
Рефлексія:
— Чи легко було придумати рекламу?
— Чи вважаєте ви, що ваше послання було донесено до аудиторії?
— Переглянувши один із запропонованих роликів, чи захотіли ви стати омбудсменом?
— Які почуття у вас викликала демонстрація реклами?

Розминка
Мета: сприяти позитивному сприйняттю почуттів та емоцій.
Час: 10 хв.
Учасникам пропонується виконувати за тренером рухи, які він показує.
Тренер каже учаснику, що сидить по праву чи ліву сторону від нього:
— Спитай у мене: Де ти був? Що купив?
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Віяло. (тренер лівою рукою ”дмухає ”на себе. І так по колу, один в одного запитують ці питання та повторюють рух ).
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Ножиці. (тренер правою рукою зображує ножиці, не перестаючи „дмухатися” віялом. І так по колу).
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Велосипед. (тренер ногами виконує спортивну вправу „Велосипед”, не перестаючи „дмухатися” віялом та зображувати ріжучі ножиці. І так по колу).
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Крісло-гойдалку. (тренер імітує качання на крісл-гойдалці, ногами виконує спортивну вправу „Велосипед”, „дмухає” на себе віялом, зображує ріжучі ножиці. І так по колу).

Вправа «Кодекс омбудсменства»
Мета: створення «Кодексу омбудсменства».
Час: 15 хв.
Ведучий пропонує учасникам групи на ос­нові Конвенції ООН про права дитини створити «Кодекс омбудсменства». Кожен учасник відзначає в Конвенціії 10 статей, що, на його думку, найважливіші для «Кодек­су омбудсменства». Потім ведучий називає номери статей. Загальним голосуванням вибирають 10 статей. Номери статей, що набрали най­більшу кількість голосів, запису­ються на дошці, ведучий зачитує їх зміст.

Вправа «Суд присяжних»
Мета: прийняття рішень на ос­нові «Кодексу омбудсменства».
Час: 20 хв.
Ведучий пропонує учасникам групи уявити, що вони — громадяни країни, у якій усі судові рішення по цивіль­них і кримінальних справах прий­маються на основі «Кодексу омбудсменства». З-поміж учасників обирається суддя, прокурор, адво­кат і присяжні засідателі (7 учасників). Усі, що залишилися - журналісти. Адвокат є захисником підсудного, прокурор — обвинувачувачем, присяжні засідателі після обговорення між собою ви­носять своє рішення, а суддя за­читує вирок. У суді розглядається кілька справ. Ведучий використовує на свій роз­суд будь-які ситуації із запропоно­ваного переліку. Для слухання кожної справи може висуватися новий склад суду. Щодо кожної справи суд має прийняти спеціаль­не рішення.

Ситуація 1.
«У шкільному дворі»
Сидоров розбив вікно в школі. Це бачили його однокласники і повідомили класному керівнику.
Учителька. Сидоров, ах ти хуліган! Це ти розбив вікно! Тепер ти в мене не відкрутишся!
Сидоров. А що Сидоров? Ледь що, відразу Сидоров! Ви самі то бачили?
Учителька. А мені й бачити не треба. Весь клас підтвердить. Ходімо, голубчику, до директора.
Сидоров. А ви спочатку доведіть, а потім і до директора підемо. Але ви ще й винуватою опинитеся, тому що, не розібравшись, порушили повагу моєї гідності.

Ситуація 2.
Слова автора. Троє дівчат: Катя, Таня й Даринка обідають у кав’ярні. Їм сподобалися гарні чашки.
Таня. Дівчата, а давайте  вкрадемо оці чашки!
Дарина. У мене є план, як це зробити.
Двоє підійшли до офіціанта, щоб розрахуватися, а одна тим часом поклала чашки в сумку.
Катя. Все вийшло так непомітно.
Таня. Підемо завтра у інше кафе. Дістанемо ще щось.
Дарина. Згода.

Рефлексія:
    Чи тяжко було виконувати запропоновані ролі? Які  відчуття у вас виникали під час прийняття рішення, захисту тощо?
    Чи доречно дотримуватися законів і критерії допустимості чи неприпустимості толерантної поведінки в різних життєвих ситу­аціях?
    Які основні методи використовували ви під час переконання супротивників?
    Як ви вважаєте, які цінності для себе винесуть учні?

Вправа «Свобода та відповідальність»
Час: 20 хв.
Обладнання: аркуші формату А-5, ручки; роздруківки з рівняннями.
Тренер пропонує учаснику зробити свій літак. В учасників є 2 хвилини на те, щоб вони запустили свої літаки,  але застережіть, щоб були уважними і не кидали один на одного.
Запитання. Скажіть мені, яке крило важливіше – ліве чи праве? Обидва крила дуже важливі. Коли втрачається одне крило, літак зазнає аварії і вже ніколи не підіймається в повітря.
Я думаю, є багато речей, які ми могли б написати на наших "крилах". Речі, які є надзвичайно важливими у житті... Але сьогодні давайте напишемо на крилах щойно зроблених нами паперових літаків дві найважливіші з них.
·                          На правому крилі запишіть "свобода".
·                          На лівому напишіть "відповідальність. "
А зараз відірвіть одне крило від вашого літака.
А тепер спробуйте запустити те, що лишилося від ваших літаків.
Висновки.
·        Літати з одним крилом неможливо.
·        Дуже легко відірвати одне крило.
·        Втрата “крила” спричиняє біль.
Тренер. Як ви розумієте, учні-омбудсмени повинні пам’ятати, що проводячи різні заходи (заняття, виступи, бесіди), вони несуть відповідальність не тільки за свої дії, вчинки, а й за слова.
—Чи зріла свобода містить у собі розуміння відповідального вибору?
—Що для Вас означає зріла відповідальність?
[Бути відповідальним означає думати наперед і намагатися передбачити, до чого може призвести той чи інший вибір. Якщо Ваш вибір може якимось чином зашкодити Вам, то краще його відкорегувати. Ось що означає зрілий відповідальний вибір.]
Зріла свобода вимагає обмежень. Безмежна свобода може принести нам багато шкоди. Зріла свобода завжди включає в себе відповідальність.
Зріла свобода означає те, що, маючи її, ми ніяким чином не зашкодимо ані собі, ані комусь іншому.
—А яка відмінність між зрілою та зрілою свободою?
Незріла або ж неповна свобода не робить нас вільними. Навпаки, вона призводить до всіляких обмежень або ставить нас у залежність. Врешті, така свобода може принести Вам біль і зашкодити іншим.
Аналізуючи свободу:
Давайте складемо декілька рівнянь, які б відображали вияви різних особистих свобод і те, що стається, коли ми не поєднуємо ці свободи із відповідальністю.
Ідея рівнянь полягає в тому, що у першій їх частині, до знаку плюс, знаходиться те, що вважається “свободою”. Частина між плюсом і знаком “дорівнює” означає брак відповідальності, а те, що знаходиться після знаку “дорівнює”, є результатом свободи без відповідальності.
Це схоже на спроби підняти в небо літак лише з одним крилом. Наприклад:
1.     Дивишся телевізор + не робиш домашнє завдання = отримуєш погані оцінки.
2.     Ідеш на вечірку + не лягаєш спати допізна = засинаєш прямо в класі.
3.     Відвідуєш друзів + обманюєш батьків, де ти є = батьки не відпускають тебе наступного разу.
[Нехай учасники складуть ще декілька рівнянь і запишуть їх]

Тренер. Тепер давайте перепишемо ці незрілі поняття про свободу так, щоб вони стали прикладами зрілої свободи.  Вам треба буде додати обмежень, тобто відповідальності, до цих свобод, щоб досягти свого бажання, зокрема, не дати власній свободі зашкодити Вам або комусь іншому.
Рефлексія:
-         Чи лише свобода приведе людину до досягнення цілей у житті?
-         Чи дана вправа буде доцільна у роботі з учнями різних вікових, незахищених категорій, з учнями-групи ризику?
Висновок. Зріла свобода включає в себе здійснення відповідального вибору.

Підбиття підсумків. Вправа «Телефонограма»
Мета: отримати від кожного учасника коротку інформацію про те чи здійснилися очікування учнів та про враження від проведеного заняття з елементами тренінгу.
Час: 10 хв.
Обладнання: аркуш паперу формату А-5, ручки.
Ведучий звертається до учасників із пропозицією скласти йому телеграму з 11 слів, яка містила б відповіді на такі запитання:
■ Що ви думаєте про проведене заняття з елементами тренінгу?
■ Що була для вас важливим?
■ Чому ви навчилися?
■ Що вам сподобалося?
■ Що не вдалося з'ясувати?
І потім по колу озвучують свою роботу.


КАРТКА 1

Завдання 1.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язки

Дотримуватися норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки
Усі діти мають право на любов і турботу
Завдання 2.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиПоважати й любити своє оточення. Ставитися до усіх так, як би ми хотіли, щоб ставилися до нас
Усі діти мають право на життя
Завдання 3.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язки

Поважайте близьких і друзів. Не принижувати гідність кожної людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини
Особлива турбота – дітям-інвалідам
Завдання 4.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов’язкиДотримуватися режиму харчування. Вживати продукти до кінця терміну придатності. Поважати працю кухарів
Усі діти рівні в своїх правах
КАРТКА 2

Завдання 1.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язки

Бути толерантними до таких людей. Поважати й допомагати їм
Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля


Завдання 2.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиСумлінно навчатися; активно працювати на уроках; старанно виконувати домашнє завдання
Жодну дитину не можна ображати або принижувати
Завдання 3.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язки

Поважати своє оточення. Давати можливість кожному висловлювати свої думки. Не нав
‘язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні
Усі діти мають право на освіту
Завдання 4.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиЦінувати й дбати про своє здоров’я. Виконувати приписи лікарів у разі потреби
Усі діти мають право на свободу думки, совісті і релігії


КАРТКА 3

Завдання 1.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиВиконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров’ю. Допомагати батькам
Діти мають право на інформацію
Завдання 2.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиСамостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах
Діти мають право бути членом асоціації, гуртка чи клубу
Завдання 3.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиНе ображати й не принижувати оточуючих
Жодну дитину не можна примусово залучити до праці  
Завдання 4.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиБрати участь у збройних конфліктах особам, що досягли 18-річного віку
Усі діти мають право користуватися благами соціального забезпечення


 Вадим Щорс